REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SALI ZABAW AMAZONIA GDYNIA

 1. Salą zabaw „Amazonia” (dalej: „Sala Zabaw”) zarządza EMKA sp. k., z siedzibą w Olpuchu, przy ulicy Olpuch 10 (dalej: „Zarządzający”).
 2. Korzystanie z Sali Zabaw jest płatne. Zasady płatności określa aktualny Cennik Sali Zabaw, dostępny na recepcji oraz na stronie internetowej Sali Zabaw.
 3. Wykupienie biletu jest traktowane jako akceptację cennika oraz zapoznanie się z regulaminem i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.
 4. W ramach zakupionego biletu, kupujący otrzymuje możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji znajdujących się w sali zabaw, za wyjątkiem atrakcji, za które naliczana jest dodatkowa opłata. Rodzaj biletu określa czas realizacji usługi.
 5. W ramach bezpieczeństwa, jednorazowo na sali zabaw może znajdować się 300 osób.
 6. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Sali Zabaw oraz poszczególnych urządzeń.
 7. Za wstęp na teren Sali Zabaw dzieci w wieku 1-14 lat pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Dzieci w wieku od 0 do 1 lat oraz powyżej 14 lat (decyduje data urodzin) wchodzą na teren sali zabaw za darmo pod warunkiem, że są w towarzystwie dziecka, za które została uiszczona opłata za wstęp.
 8. Wszystkie atrakcje i zabawy znajdujące się w Strefie Zabawy w Sali Zabaw przeznaczone są dla dzieci do 14 roku życia.
 9. Wszystkie osoby powyżej 14 roku życia mogą przebywać na terenie Strefy Zabawy, ale jedynie towarzysząc dzieciom w wieku 1-14 w zabawie i muszą zachować w Strefie Zabawy szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń oraz zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci.
 10. Celem przebywania osób powyżej 14 lat w Strefie Zabawy jest pomoc dzieciom, zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci, a nie aktywna zabawa.
 11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw tylko pod opieką osób dorosłych. Zarządzający, ani personel obsługi Sali Zabaw nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Sali Zabaw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 12. Opiekun dziecka w wieku powyżej 4 lat, po podpisaniu stosownego oświadczenia na recepcji Sali Zabaw, może udać do części restauracyjnej obiektu: Baru Amazonia lub Bistro Szama, natomiast nie może wychodzić poza budynek Sali Zabaw.
 13. W przypadku gdy Pracownik Sali Zabaw stwierdzi, że pomimo podpisanego oświadczenia Opiekun nie jest obecny na Sali Zabaw, ani w innej części budynku (Bar Amazonia, Bistro Szama, toalety), ma obowiązek dwukrotnie (w odstępie min. 60 sekund) wezwać Opiekuna za pomocą mikrofonu oraz zainstalowanego nagłośnienia na Sali Zabaw.
 14. W przypadku braku reakcji Opiekuna na wezwanie Pracownika Sali Zabaw, Sala Zabaw wyznacza opiekuna zastępczego w postaci Pracownika Sali Zabaw. Za opiekę naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte 10 minut. Kwota za opiekę naliczana jest od chwili rejestracji transpondera dziecka przez system czyli od wejścia dziecka na plac zabaw. Płatność odbywa się przy odbiorze dziecka.
 15. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą piętnastkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun. W ramach grupy zorganizowanej mogą wchodzić wyłącznie dzieci w wieku powyżej 3 roku życia. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań Zarządzającego określonych w niniejszym punkcie.
 16. W związku z charakterem Sali Zabaw, który jest przeznaczony dla dzieci do 14 roku życia, także ze względów bezpieczeństwa, na teren Sali Zabaw nie będą wpuszczane osoby przychodzące bez dziecka w wieku do lat 14, chyba że udowodnią one, że ich dziecko znajduje się na terenie Sali Zabaw.
 17. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje:
  • zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
  • zakaz wnoszenia żywności i napojów;
  • zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji;
  • zakaz palenia tytoniu;
  • zakaz wprowadzania zwierząt;
  • zakaz żucia gumy.
 18. Na terenie Sali Zabaw zabronione są wszelkie agresywne zachowania np. bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji placu zabaw, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 19. Dzieci wchodząc na teren Sali Zabaw powinny zdjąć i przechowywać w specjalnych szafkach wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc. Za tego typu rzeczy pozostawione poza szafką lub zgubione, Zarządzający nie odpowiada.
 20. Okrycia wierzchnie Goście pozostawiają szafkach. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw, poza szafkami.
 21. Za przedmioty wartościowe, pieniądze, dokumenty pozostawione w szatni na odpowiedzialność właścicieli, Zarządzający nie odpowiada.
 22. Opłata za zgubiony kluczyk do szafki wynosi 30 zł.
 23. Na terenie Strefy Czystej, Goście oraz opiekunowie przebywają bez butów ale zawsze w skarpetach.
 24. Na terenie Strefy Czystej zabrania się obecności wózków dziecięcych i wszelkich innych pojazdów z ogumieniem, za wyjątkiem specjalistycznych pojazdów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 25. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie Sali Zabaw własnej gastronomii, za wyjątkiem pokarmów w butelkach ze smoczkiem dla niemowlaków.
 26. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie Restauracji. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów do Strefy Zabawy.
 27. Goście Sali Zabaw używają chipów elektronicznych, które powinni nosić przez cały czas pobytu na terenie Sali Zabaw, aż do czasu jego opuszczenia.
 28. Kwota za zakupione towary w Restauracji i kwota za dodatkowo płatne atrakcje Sali Zabaw zostaje nabita na elektroniczny chip Gościa. Przy wyjściu następuje odczytanie zapisanej na chipie elektronicznym należności. Goście uiszczają wszystkie należności nabite na swoim chipie elektronicznym. W przypadku grup rodzinnych lub grup zorganizowanych, jeden z Gości otrzymuje tzw. „Master chip” i jest on odpowiedzialny także za zapłatę należności naliczonych na chipach elektronicznych osób, które weszły razem z nim i są przypisani do „Master chipa”.
 29. Za zgubienie lub uszkodzenie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł.
 30. Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i Instrukcjami.
 31. Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu i Instrukcji oraz stosować się do zaleceń Obsługi.
 32. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.
 33. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 34. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Sali Zabaw należy poinformować Obsługę.
 35. Teren Sali Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Wchodząc na teren Placu Zabaw Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w.w. wizerunku dla celów promocyjnych Sali Zabaw.
 36. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.
 37. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Salę Zabaw wg własnego uznania.
 38. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Sali Zabaw przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 39. Na teren Placu Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych Gości, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych.
 40. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Sali Zabaw wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na Sali Zabaw.
 41. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
 42. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.
 43. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Sali Zabaw, w dniu wizyty na Sali Zabaw. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Sali Zabaw.