W związku z wdrażaniem unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), Sala Zabaw Amazonia Gdynia informuje o Pani/Pana prawach i obowiązkach z tym związanych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest EMKA sp. k., z siedzibą w Olpuchu, przy ulicy Olpuch 10, NIP: 5911720486
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania:
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z przepisu art. 6 RODO, w szczególności:
  a) w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych związanych z umową (podstawa prawna: art. 6 ust 1 b RODO);
  b) w celu wykonania czynności na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny (podstawa prawna: art. 6 ust 1 a RODO);
  c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c RODO);
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów
 3. Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.