Regulamin Programu

Amazońska Karta Nauczyciela

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu „Amazońska Karta Nauczyciela” jest ,, EMKA sp. k., z siedzibą w Olpuchu, przy ulicy Olpuch 10 (dalej określanego jako „Organizator”)
 2. Program „Amazońska Karta Nauczyciela” funkcjonuje na obiekcie Sali Zabaw Amazonia Gdynia (ul. Świętojańska 133, 81-404 Gdynia)
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Programu „Amazońska Karta Nauczyciela”, a także zasady pozyskiwania punktów oraz ich wymianę na nagrody.
 4. Jako ofertę szkolną rozumie się:
  1. ofertę szkolną codzienną
  2. ofertę szkolną podczas dni okazjonalnych (ferie zimowe, mikołajki, itp.)
  3. warsztaty kulinarne dla grup szkolnych

II Uczestnictwo w Programie “Amazońska Karta Nauczyciela”

 1. Program „Amazońska Karta Nauczyciela” skierowany jest do opiekunów grup szkolnych i przedszkolnych korzystających z oferty szkolnej w Sali Zabaw Amazonia Gdynia
 2. Każdy opiekun grupy może przystąpić do Programu „Amazońska Karta Nauczyciela” poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oddanie go pracownikowi recepcji Sali Zabaw Amazonia Gdynia
 3. Po otrzymaniu kodu QR na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym, Opiekun staje się Uczestnikiem Programu „Amazońska Karta Nauczyciela”.
 4. Uczestnicząc w programie, Opiekun wyraża zgodę na przesłanie mu informacji o zmianach w programie oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
 5. Amazońska Karta Nauczyciela wysyłana jest Opiekunowi na jego adres e-mail przez pracownika Centrum U7 po złożeniu formularza w recepcji Sali Zabaw Amazonia Gdynia.

III Zasady zbierania punktów, dla Opiekunów posiadających Amazońską Kartę Nauczyciela

 1. Punkty przyznawane są Opiekunom, na indywidualnie przypisane konto Amazońskiej Karty Nauczyciela, podczas dokonywania zakupu oferty szkolnej Sali Zabaw Amazonia Gdynia.
 2. Posiadacz Amazońskiej Karty Nauczyciela w celu doliczenia punktów do programu, zobowiązany jest do okazania jej pracownikowi recepcji przed dokonaniem zakupu.
 3. Po okazaniu Amazońskiej Karty Nauczyciela oraz po dokonaniu zakupu, na Profilu Opiekuna umieszczane są punkty, zależne od łącznej kwoty zakupu
 4. Za każde 1 zł wydane na zakup oferty szkolnej Sali Zabaw Amazonia Gdynia naliczany jest 1 pkt na Profil uczestnika (PRZYKŁAD 1: dokonanie zakupu za kwotę 80 zł powoduje doliczenie 80 punktów, PRZYKŁAD 2: dokonanie zakupu za kwotę 150 zł powoduje doliczenie 150 punktów).
 5. Punkty nie są naliczane w przypadku dokonania zakupu jakiejkolwiek innej oferty Sali Zabaw Amazonia Gdynia, aniżeli oferta szkolna.

IV Zasady wymieniania punktów na nagrody:

 1. Opiekun posiadający Amazońską Kartę Nauczyciela jest uprawniony do wymiany zebranych punktów na nagrody w Recepcji Centrum U7.
 2. Przewidziane w Programie Amazońska Karta Nauczyciela nagrody są następujące.
  1. Za zdobycie 600 pkt – godzinne zaproszenie na bilard w Centrum U7 lub zaproszenie na godzinę zabawy w Sali Zabaw Amazonia Gdynia (dla dziecka do 14 rż)
  2. Za zdobycie 1500 pkt – godzinne zaproszenie na bowling w Centrum U7 lub zaproszenie na trzy godziny zabawy w Sali Zabaw Amazonia Gdynia (dla dziecka do 14 rż)
  3. Za zdobycie 5000 pkt – Voucher na organizację trzygodzinnej zabawy w Sali Zabaw Amazonia Gdynia, dla grupy 30 osób.
 3. Nagrody wymienione w punkcie 2a oraz 2b są nagrodami indywidualnymi i posiadacz karty może je uzyskać w każdym momencie trwania programu, poprzez wymianę zebranych punktów.
 4. Nagroda wymieniona w punkcie 2c jest nagrodą dla całej placówki i zostanie wręczona po zakończonym programie, po zsumowaniu wszystkich opiekunów z jednej placówki.
 5. Punkty zgromadzone na Karcie nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
 6. Użytkownicy Karty mogą jej używać wielokrotnie.
 7. Karta nie jest kartą płatniczą.
 8. W przypadku rezygnacji wszystkie punkty zebrane na Karcie Stałego Klienta przepadają.

V Odpowiedzialność Organizatora i reklamacje związane z Amazońską Kartą Nauczyciela

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie nieprawdziwych danych w formularzu.
 2. W wypadku utraty karty Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Amazońskiej Karty Nauczyciela przez osobę nieuprawnioną z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora, który jest w tym zakresie Administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celach związanych z realizacją Amazońskiej Karty Nauczyciela oraz po wyrażeniu odpowiedniej, dodatkowej zgody, w celach marketingowych.
 3. Akceptując powyższy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób powyżej wskazany.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może spowodować brak możliwości uczestnictwa w Amazońskiej Karty Nauczyciela.
 5. Podczas procesu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych.
 6. Uczestnik ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 7. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Uczestnika w każdym czasie, jak również prawo do ich zmiany lub poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz żądania ich usunięcia z bazy danych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia z bazy danych jest równoznaczne z rezygnacją z Programu Lojalnościowego. Żądanie te może złożyć na adres marketing@u7.pl
 8. Administrator danych osobowych jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy lub upoważnionym do przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

VII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych Sali Zabaw Amazonia Gdynia oraz na stronie www.amazonia.gdynia.pl
 2. Program Amazońska Karta Nauczyciela rozpoczyna się w dniu 11.09.2023 r. i trwa do dnia 14.06.2024r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie amazonia.gdynia.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 r.